TR | EN
Program Çıktıları

1

  1. Matematik konularında yeterli bilgi birikimi

       b.Fen bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi

       c.Mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi

       d.Bu bilgi birikimlerini, Karmaşık Kimya Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi

2

Kimya mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri

3

Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi.

4

 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için,

  1. Gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma becerisi

       b.Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde kullanma becerisi

5

       Karmaşık Kimya Mühendisliği problemlerinin veya Kimya Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için,

      a.Deney tasarlama

       b.Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6

  1. Bireysel çalışma yapabilme becerisi

       b.Disiplin içi ve Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

7

  1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

       b.Yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi

       c.Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi

       d.Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme becerisi

9

     a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

     b. Mühendislik uygulamalarında kullanılan yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında bilgi.

10

  1. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi

       b.Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık

       c.Sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Kimya Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık